ข่าวสารทั่วไปสาระเรื่องน่าอ่าน

ใครไม่รู้ก็ดูไว้ ว่างงาน ต กงาน ลาออก เลิ กจ้าง สามารถขอรับเ งิ นได้สูงสุด 45000

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่คนที่เป็นลูกจ้างควรต้องรู้เอาไว้ ใครที่ต กงาน ถูกเลิ กจ้าง ลาออก สามารถขอรับเ งิ นได้สูงสุดถึง 45,000 บาท เพียงทำตามขั้นตอนวิธีง่าย เริ่มต้นจากการเตรียมเอกสาร เดินไปที่สำนักงานประกันสังคมที่ใกล้บ้านคุณ

สิทธินี้มีครอบคลุมถึงแร ง ง า นต่า ง ด้ า ว ในระ บ บที่ส่งประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือนด้วย อย่าลืมบอกให้เพื่อนร่วมงานได้รู้ถึงสิทธิประโยชน์ดีแบ บนี้

1 สำหรับลูกจ้าที่รักออกหรือว่าถูกบังคับให้ลาออก ลูกจ้างจะได้รับเ งิ นก้อนนี้เพียง 13,500 บาทเท่านั้น ประกันสังคมจะจ่ าย 30 เปอร์เซ็นต์ของเ งิ นเดือน แต่สูงสุดไม่เกินยอดเ งิ นเดือน 15,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน

2 สำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างหรือไล่ออกโดยไม่มีเหตุผล ลูกจ้างจะได้รับสิทธิเ งิ นก้ อนนี้สูงสุดถึง 45,000 บาทเลยทีเดียว ทางประกันสังคมจะจ่ายให้ 50% ขอเ งิ นเดือน แต่ไม่เกินยอดเ งิ นเดือน 15,000 บาทเป็นระยะเวลา 6 เดือน

สำหรับหลักฐานที่จะต้องใช้ บัตรประชาชน รูปถ่ายจำนวน 1 นิ้ว 1 รูป สมุดบัญชีธนาคารเ งิ นฝากเท่านั้น ถ้ามีหนังสือเลิ กจ้างก็นำไปใช้ด้วย แต่ถ้าหากไม่มีก็ไม่เป็นไร และที่สำคัญจะต้องยื่นเ รื่ อ งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ตกงาน ถ้าช้าก็ ตั ดสิทธิ์โดยทันที

กรณีว่างงาน หลักฐานและแก้ไข

1 จ่ายเ งิ นสมทบมาแล้วเป็นเวลา 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย หรือว่ากรณีผู้ประกันตนว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

2 มีระยะเวลาในการว่างง านตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป

3 ผู้ประกันตนจะต้องทำการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต ทางสำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลาออกหรือว่าถูกเ ลิกจ้าง หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จึงมีสิทธิที่จะได้รับการทดแทน ในกรณีว่างงานนับตั้งแต่วันที่ 8 ของการว่างงาน

4 จะต้องทำการรายงานตัวกำหนดนัดผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ทางเว็บ empui.doe.g o.th ของสำนักงานการจัดหางานไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

5 ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดให้

6 ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน

7 ผู้ว่างงานจะต้องไม่ถูกเลิกจ้างในกรณีดังต่อไปนี้

– ทุ จ ริ ตต่อหน้าที่ ทำผิดก ฎทำผิดอ า ญ า โดยเจตนาแก่ผู้จ้าง

– จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเ สี ย ห า ย

– ผิดข้ อบัง คั บ หรือกฎ ร ะ เ บี ยบ ที่เกี่ยวกับการทำงาน

– ละทิ้งการทำหน้าที่เป็นเวลา 7 วันติดกัน โดยไม่มีเหตุอันควรให้ทราบ

– ประมาท เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเ สี ย หา ยอย่างมาก

– ได้รับโทษตามคำพิ พ า กษ า

– ต้องไม่ใช่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

เ งิ นทดแทนในระหว่างการว่างงาน ดังต่อนี้

1 กรณีถูกเลิกจ้าง : ได้รับเ งิ นทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเ งิ นสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเ งิ นสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเ งิ นเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท (รายละเอียดย่อย ตามด้านบน)

2 กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา : ได้รับเ งิ นทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเ งิ นสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเ งิ นสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเ งิ นเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

3 ในกรณียื่นคำขอรับเ งิ นทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือ สิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทินให้มีสิทธิได้รับเ งิ นทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเ งิ นทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน
สถานที่ยื่นเ รื่ อ ง

1 ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

(เว็บไซต์ empui.doc.go.th) ของสำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง และรายงานตัวตามกำหนดนัด เพื่อมิให้เสียสิทธิในการรับเ งิ นทดแทน

2 ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) ได้ที่สำนักงานประกันสังคม

กรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรสาย 1694 ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน

1 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)

2 หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้

3 หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

4 หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยกรณีเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

5 สำเนาสมุดบัญชีเ งิ นฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเ ลvที่บัญชีของผู้ประกันตน ผ่าน 11 ธนาคาร ดังต่อไปนี้

1) ธนาคารกรุงไ ท ย จำกัด (มหาชน)

2) ธนาคารกรุงศรีอยุธย า จำกัด (มหาชน)

3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

4) ธนาคารไ ท ยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

5) ธนาคารกสิกรไ ท ย จำกัด (มหาชน)

6) ธนาคารท ห า ร ไ ท ย จำกัด (มหาชน)

7) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

8) ธนาคารซีไอเอ็มบีไ ท ย จำกัด (มหาชน)

9) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไ ท ย

10) ธนาคารออมสิน

11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

หากใครสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 1694 ในวัน เวลาราชการ 08.30-16.30 น. เท่านั้น

ขอขอบคุณที่มาจาก สำนักงานประกันสังคม

cr. showbizzinfoo.com

Related Articles

Back to top button