ดวงวันนี้

4 วั นเกิด ปลดหนี้ได้ ต้นเดือนหน้ามีเกณฑ์ รับโชคลาภได้เงินล้าน

วันเสาร์

ในเดือนนี้ คนที่เกิดวันเสาร์มีความคิดอย า กเปลี่ยนแปลงชี วิตของตนเอง อย า กหลบหลีกจากสถานกา ร ณ์ที่เป็นอยู่ในเวลานี้ไปแบบเงียบ เพียง รอจังห ว ะเวลาที่เหมาะสมดำเ นิ นการเ ท่านั้น

ควรร ะวั งจะเจอภาระหนักจากงานขอ งคนอื่นที่ทำทิ้ งคาเอาไว้ ทำให้ต้องรับ ผิ ดชอบและดำเนินการต่อ ควรหาช่องทางหลีกเ ลี่ ยงหรือต้องกล้าปฏิเ ส ธบ้างจะได้ไม่ต้องเหน็ดเห นื่ อยมากนัก

วันพุธ

ในเดือนหน้านี้ คนปีเถาะด ว งเริ่มจะมีสิ่งดี เข้ามาให้ได้ชื่ นใจบ้างแล้ว อาจจะได้รับข่า วดีในสิ่งที่กำลังรอคอย จะมีโอก า สได้ทำในสิ่งที่มุ่งห วั งเอาไว้ จะเกิ ดความสุขใจเป็นอย่างมาก

คนที่กำลังรอง า นใหม่ก็มีโอกา สจะได้รับข่า วดีในเร็ว นี้ จะได้ทำงานในสิ่ งที่ตนเ องชอบและมีความถ นั ด ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตในงานที่มีความสุข รว มถึงการเริ่มต้นทำธุร กิ จส่วนตัวเล็ก

วันอังคาร

ควรแบ่งง านและห น้ าที่ความรับผิดชอบในทีมงานให้ชัดเจ น จะได้ไม่ก่อให้เกิ ดปัญหาขั ด แ ย้ งระหว่างกัน ควรมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานให้มาก จะทำให้คุณทำงา นอย่างมีความสุขแน่นอน ร ายได้การเงินถือว่ายังดีมีเข้ามาเรื่อย ไม่ว่าจะมาจากงา นประจำหรือรายได้เ ส ริม รวมถึงการมีโชคลาภเล็ก น้อย แต่อาจจะมีเพื่ อ นฝูงญาติมิตรมาขอหยิมยืมเ งิ นบ้างเป็นครั้งคราว

วันจันทร์

มีการป รับเปลี่ ยนไปตามสถานการณ์ตลอดเวลา และอาจจะต้องเ ดิ นทางไม่หยุดนิ่ง ควรเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เส มอจะได้ไม่พลาดในการติ ดต่องาน สถานการณ์ที่เ คยติดขัดมาก่ อนหน้านี้เริ่มจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น เงินทองรายได้จะมีเข้ามาคล่องตัวดีกว่าเ ดิม แต่ก็ยังย ากที่จะเก็บอ อมให้เป็นกอบเป็นกำ หม ดไปกับการเ ดิ นทางเสียมาก

อ่านต่อ
อ่านเพิ่มเติม

Related Articles

Back to top button