ยิ่งโส ด น าน คุณจะกลายเป็นคนที่รักคนยาก ส่วนหนึ่งมาจากเพราะไม่อยากเจ็บ หรือไม่อยากทุกข์เพราะใครอีก

อีกส่วน มาจากการยิ่งใช้ชีวิตคนเดียวไปนานๆแล้วสามารถมีความสุขได้คุณอาจมีความเหงาได้บ้างอยากมีใครให้อ้อนบ้างอยากมีใครให้ซบไหล่บ้างอยากมีใครกุมมือกันเ ดิ น เ คี ย ง ข้างบ้าง

แต่ขณะเดียวกันก็คงไม่อยากเสียนํ้าตาเ พร า ะ ใค รอีกถ้าไม่อยากเจ็บเพราะใครอีกเราสามารถทำได้ด้วยการทำตัวเป็นแม่เหล็กดึงดู ด คู่ บุ ญ เ ข้ามา

ด้วยการคิดดี ทำดี พูดดี สั่งสมบุญเรื่อยไปบุญนั้นส า ม า ร ถทำให้เรากลายเป็นคนที่มีความสุขอยู่กับตัวเองได้กระแสของความสุขเย็นจากใจเรา

ย่อมดึงดูดคนเย็นๆเข้ามาสร้างความสุขร่วมกัน

ต่างจากกระแสของคนโสดที่ไม่มีความสุขจิตใจแห้ ง แ ล้ ง ที่รอการเติมเต็มจากคนอื่นจึงมักดึงดูดคนที่มีความขาดเข้ามาเหมือนกันมากกว่าสุดท้ายไม่ว่าคุณจะพบคนรักที่ดีหรือไม่

คุณก็ต้องอยู่กับตัวเองอยู่ดีดังนั้น อย่าวัดกันที่โสด หรือไม่โสดแต่ให้ดูที่สุข หรือไม่สุ ข ม า กก ว่ ากันสำหรับคนที่มีคู่

การมีความรักที่ดีควรเป็นไปในท า งที่ ช่ ว ยกันส่งเสริมในทางบุญกุศล และความเจริญของสติปัญญาเพราะเมื่อมีความเข้าใจในการสั่งสมบุญกุศลแล้วผู้นั้นย่อมมีความสุขอยู่กับตัวเอง

เมื่อเข้าใจและยอมรับได้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงจิตใจย่อมจะไม่ทุกข์มาก ไม่ดิ้นรนทุรนทุรายมากเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ควรจะทุกข์

และวันใดที่ความไม่เที่ยงได้มาพาเขาจากไปเราจ ะ ส า ม า ร ถมีชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข เข้มแข็ง และ เ บิ ก บ าน

แม้วันนั้นจะไม่มีเขาอยู่ด้วยแล้วก็ตาม

เรียบเรียง ที่นี่ไทยเเลนด์
เครดิตจาก : TUNYARLAI