ถ้าคุณมีเงินเดือน 15,000 บาท

เดือนนึงทำงาน 22 วัน วันละ วันละ 8 ชั่วโมง เดินทาง ไป-กลับ 2 ชั่วโมง เป็น 10 ชั่วโมง เท่ากับคุณทำงานเดือนละ 220 ชั่วโมง

คุณจะมีค่าแรงคิดเป็นชั่วโมงละ 68 บาท

หรือ ตีเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆ 70 บาท/ชั่วโมง

ถ้าคุณกินกาแฟแก้วละ 140 บาท

นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 2 ชั่วโมงเพื่อกาแฟแก้วนั้น

ถ้าคุณกินบุฟเฟ่หรูมื้อละ 350 บาท

นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 5 ชั่วโมงเพื่อกาแฟแก้วนั้น

ถ้าคุณซื้อโทรศัพท์เครื่องละ 30,000 บาท

นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 428 ชั่วโมงเพื่อมือถือเครื่องนั้น

ถ้าคุณซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคา 70,000 บาท

นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 1,000 ชั่วโมงเพื่อกระเป๋าใบนั้น

อายุเฉลี่ยของคนเราอยู่ที่ 70 ปี หรือ 613,200 ชั่วโมง

ถ้านอนวันละ 8 ชั่วโมง เราจะเหลือชีวิตที่รู้สึกตัว

เวลาที่ตื่นนอนอยู่ 408,800 ชั่วโมง

แต่ละชั่วโมงถูกใช้ไปแลกกับ อาหาร สิ่งของ

และ ของฟุ่มเฟือยอื่นๆ แค่เพื่อตอบสนองกิเล สส่วนตัว

หรือ อาจแค่เพื่ออยากให้มีหน้ามีตาในสังคม

ไม่ได้บอกว่าห้ามซื้อ ห้ามฟุ่มเฟือย หรือทำแบบนี้แล้วผิด

อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคน แต่… ประเด็นคือถ้าซื้อน้อยลง

คุณก็จะมีเวลาใช้ไปกับสิ่งที่รัก คนที่รักเพิ่มขึ้น

บนความพยายามเท่าเดิม คิดก่อนซื้อ ดีกว่ามั้ย…?

คุณมีเงินม า ก หรือ น้อย ไม่ สำ คัญ

ที่สำคัญคือ คุณต้อ งเ ชื่อมั่นในตัวเ อ ง

ไม่ใช่เชื่อมั่นใน ก า แ ฟ ร า ค า แ พ ง  กระเป๋าแบ ร น ด์ เ น มสุดหรู

รถหรูที่ต้องก้มหน้าก้มตาผ่อน ของเหล่านี้อาจดูดีดูเท่

แต่ถ้าความสามารถ และ รา ย ไ ด้ เ รายังไม่พออย่าใช้ชีวิตเกินตัว

คนที่ฟุ่มเฟือยแล้วไม่เดือดร้อนก็มี เ พ ร า ะ เขามีกำลังซื้อ

แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่แ บ บ นั้น ทำไปเพ ร า ะ ห น้าให ญ่ ใ จ โ ต

ความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณจะเป็นตัวตัดสินว่า

คุณจะกล้าเชื่อมั่นในอะไรสักอย่างไหม

กล้าที่จะเดินสวนทางกับแนวคิดส่วนใหญ่ในสังคมไหม

ถ้าคุณไม่ก ล้าเชื่ออ ะไ รสั กอ ย่ า ง คุณ ก็ จ ะ ไ ม่ได้เริ่มทำอะไรเลย

แล้วเมื่อคุณไม่เริ่มต้นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ทุกอย่างก็คงเป็นไปแบบเดิม ในแบบที่กระแสสังคมพาไป

Cr. ขอบคุณต้นฉบับจาก : Wisoot Sangarunlert , ปลูกก่อน เกษียณก่อน

ที่มา  bitcoretech.com