เช็กเงินอุดหนุนบุตรเดือนมกราคม 2566 โอนเงิน 600

ปี 2566 พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือเยียวยา “เงินอุดหนุนบุตร” หรือ “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)สามารถตรวจสอบปฏิทินการโอนเงินในแต่ละเดือนได้ที่นี่

ปฏิทินโอนเงินอุดหนุนบุตร ประจำปี 2566

เดือนมกราคม 2566 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
เดือนมีนาคม 2566 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
เดือนเมษายน 2566 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
เดือนพฤษภาคม 2566 วันพุธที่ 10พฤษภาคม 2566

เดือนมิถุนายน 2566 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
เดือนกรกฎาคม 2566 วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
เดือนสิงหาคม 2566 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
เดือนกันยายน 2566 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

สำหรับเงินอุดหนุนบุตร ที่จะได้รับในแต่ละเดือน อยู่ที่ 600 บาท ส่วนในกรณีที่ผู้ปกครองถูกระงับสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร จะกระทำได้ใน 5 กรณีดังต่อไปนี้

เด็กแรกเกิดอายุครบ 6 ปี (ได้เงินครบตามเงื่อนไขที่กระทรวงฯกำหนด)
เด็กแรกเกิดถึงแก่ความตาย
ผู้ปกครองยื่นคำขอสละสิทธิเป็นหนังสือ
ขาดคุณสมบัติตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562
ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้มีสิทธิได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่อนุมัติการจ่ายเงินครั้งแรก

ส่วนกรณีที่ผู้ปกครองต้องการเปลี่ยนบัญชีธนาคารรับเงินอุดหนุนบุตรนั้น สามารถดำเนินการเปลี่ยนได้เลย โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนบัญชีธนาคารรับเงินอุดหนุน ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนรายเดิม แจ้งเปลี่ยนบัญชีธนาคารของตนเอง (ไม่สามารถเปลี่ยนบัญชีเป็นบุคคลอื่น)
สาเหตุที่เปลี่ยนบัญชีธนาคารได้ เช่น บัญชีปิด บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเล่มเดิมมีปัญหา อื่นๆ เป็นต้น

ส่วนกรณีที่ผู้ปกครองต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร สามารถดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุน อาจจะมีระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังนี้

ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
สาเหตุที่เปลี่ยนแปลงสิทธิได้ เช่น ผู้มีสิทธิรายเดิมไม่ได้เลี้ยงดูเด็ก ผู้มีสิทธิรายเดิมเสียชีวิต เป็นต้น