5ข้อดี ของการมีทองเก็บสะสมไว้ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้มาก่อน

มีคนจำนวนไม่น้อย ที่มักซื้อทองคำเก็บไว้ ไม่แพ้ทรัพย์สิน อ ย่ า งบ้าน รถที่ดินอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ แต่ละคนมีเป้าหมายในการเก็บทองแตกต่างกันแต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ทองคำก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆเหล่ า นี้ ที่ จ ะทำให้ทองคำเป็นตัว ช่ ว ย ได้ดี
1ให้เป็นของขวัญลูกในวันสำคัญ ลูกรับปริญญาทองก้อนนี้ คือทุนตั้งต้นทองคำ เป็นสมบัติที่มีมูลค่าหลายคนเก็บทองไว้ ก็เพื่อเป็นมรดกตกทอดให้แก่ลูกหลาน เอาไว้เป็นทุนสำรอง การเงิ นหรือให้เป็นของขวัญ

ในวันสำคัญๆ เช่นวันแต่งงาน วันสงกรานต์ วันตรุษ จี น วันรับปริญญา โดยทองคำที่ซื้อให้ก็มีทั้งทองคำแท่งและทองรูปพรรณอย่ าง สร้อยทองแหวนทอง กำไลทองจิ้ทองฯลฯซึ่งลูกหลาน ก็นำทองเหล่านี้ไปต่อยอดทางการเงิ นอีกทอดหนึ่งได้

2ใช้แทนการเก็บเงินเก็บเงินสดย า กเลยลองเก็บเป็นทองแทนทองคำเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิน สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่ หรือ ผู้ที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงิน โดยการเก็บทองแทนการเก็บเ งินนั้น

ก็เหมือนกับการฝากเ งินประจำกับธนาคาร แต่เปลี่ยนจากสะสมเงิ นเป็นสะสมทองคำแทน เช่น ใช้โปรแกรมออมทองคือทะยอยซื้อทองสะสมทุกๆเดือน จะได้ราคาแบบเฉลี่ยเมื่อออมครบ อ ย า ก จะเบิกทองมาเก็บไว้ที่ตัวเองหรือขายคืนเปลี่ยนเป็นเ งินสดได้

3สำรองการเงิ นในย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ค่าเทอมลูกไม่พอเครียดหนักมากเราคงจะเคยเห็นข่าว ผู้ปกครองนำทองมาขา ยในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมากๆเนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียนต่อลูก 1 คน ค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหน ที่ไม่ได้วางแผนการเงิ นที่ดีหรือวางแผนแล้ว แต่เงิ นไม่พอใช้จริงๆ ก็ได้ทองคำนี้ละ

มาช่วยให้ ผ่ า นพ้นวิกฤตนี้ไปได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ อุ บั ติ เ ห ตุที่อาจทำให้ต้องใช้เงิ น จำนวนมากจนส่งผลให้ เงินที่เก็บมาหมดไปหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ค่าเงิ นลดลงฯลฯ ทำให้เงิ นเก็บที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคตก็อาจมีไม่พอ

4ใช้จ่ายในย า ม เ จ็ บไข้ได้ป่วย ค่า รั ก ษ าพ ย า บาล เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายสำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมากขึ้น สุขภาพก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่มๆสาวๆโอกาสเกิดโ รคร้ ายก็สูง ดังนั้นควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย ซึ่งแน่นอนว่าโ รคร้ าย บางโร คมีค่า รั ก ษ า

ค่อนข้างสูง ประกันสุขภาพ ประกันสังคมอาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่ ฉะนั้นต้องมีเงิ นเก็บในส่วนนี้ไม่น้อยแน่นอนว่าเงิ นสดมีสภาพคล่องสูงจ่ายง่าย หากไม่มีการวางแผนเงิ นที่เก็บมาก็อาจจะหมดไปแบบง่ายๆเช่นกัน

5เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจทุนไม่พอเงิ นเก็บเหลือน้อยไม่อย ากก ู้หนี้แม้ว่าทองคำ จะไม่มีปันผลไม่มี ดอ กเบี้ยให้ เหมือนสินทรัพย์อื่นๆแต่ราคาส่วนต่างคือ สิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับความสนใจเก็บไว้

เพื่อลงทุน มีหลายคนที่เกษียณแล้ว หันมาทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เกิดรายได้ โดยบางครั้งอาจต้องใช้ทุนไม่น้อยเ งินที่เก็บมาอาจไม่พอ หรือไม่อย ากก ู้เงินสร้างหนี้ ทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากราคาทอง

ไม่เปลี่ยนไปตามราคาสินค้าอื่นๆ ดังนั้น อ ย่ า งน้อยการมีทองคำติดตัวไว้ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่า มีเ งิน สำรองอยู่ แต่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไรการมีทองสำรองไว้ ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่า มีหลักประกันการเงิ นหากเกิดปัญหา