วิ ธีปลูกผักกวางตุ้ง ให้งามไวเอาไว้ทานที่บ้านก็ได้

สวัสดีแฟน เพจบ้านและสวน ในทุกวันเราจะมีวิธีการปลูกผักต่าง ในแบบไว้ทานเองและขายพร้อที้งขั้นตอน การดูแล ร่วมด้วยเทค นิคที่ทำให้ผักงาม โตไว หรือ ผลไม้ต่างๆ มานำเสนอแนะนำให้กัน เพือได้เป็นความรู้และประโยขน์ต่อทุกคน ไปชมขั้นตอนและรายละเอียดกันเลยจร้า

แนะนำการปลูกผักกวางตุ้งไว้ทานเอง

การเตรียมดิน
ควรขุดพรวนดินให้ลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร แล้วทำการตากดินไว้ประมาณ 5-7 วัน ใส่ปุ๋ ย ค อ กหรือปุ๋ ย หมักที่ย่อยสลายตั ว แล้วให้มาก คลุกเคล้าให้เข้ากันดี แล้วทำการไถพรวนให้ดินละเอียด

การปลูกผักกาดเขียวกวางตุ้งนิยมทำกัน 2 วิธีด้วยกัน คือ
-การปลูกแบบหว่านเมล็ดโดยตรง วิธีนี้นิยมใช้ในการปลูกแปลงที่ยกร่อง มีร่องน้ำกว้าง และพื้นที่ควรมีการเตรียมอย่างดี และเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเมล็ดพั น ธุ์ผักกาดเขียวกวางตุ้งมีขนาดเล็กมาก ดังนั้นก่อนหว่านควรผสมกับทรายเสียก่อน

-โดยใช้เมล็ดพั น ธุ์ 1 ส่วนผสมกับทรายสะอาด 3 ส่วน แล้วหว่านให้กระจายทั่วแปลงสม่ำเสมอแล้วหว่านกลบด้วยปุ๋ ย ค อ กหรือปุ๋ ย ห มั กหนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร หลังจากนั้นคลุมด้วยฟางข้าวบางๆ เพื่อช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นในดิน เสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่มหลังจากงอกได้ประมาณ 20 วัน ควรทำการถอนและจัดให้มีระยะระหว่างต้น 20-25 เซนติเมตร

-การปลูกแบบโรยเมล็ดเป็นแถว การปลูกวิธีนี้หลังจากเตรียมดินแล้วจึงทำร่องลึกประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ให้เป็นแถวโดยให้ระยะระหว่างแถวห่างกัน 20-25 เซนติเมตร นำเมล็ด พั น ธุ์ ผสมกับทราย แล้วทำการโรยหรือหยอดเมล็ดเป็นแถวตามร่อง

-แล้วกลบด้วย ปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ย ห มั กบางๆ คลุมด้วยฟางข้าวบางๆ รดน้ำให้ชุ่มอย่างสม่ำเสมอ หลังจากปลูกได้ประมาณ 20 วัน หรือต้นกล้ามีใบ 4-5 ใบ จึงทำการถอนแยกในแถว โดยจัดระยะระหว่างต้นให้ห่างกันประมาณ 20-25 เซนติเมตร ให้เหลือหลุมละ 1 ต้น

การให้น้ำ
เนื่องจากผักกาดเขียวกวางตุ้งเป็นผักที่ต้องการน้ำมาก และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเกษตรกรจะต้องให้น้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง โดยใช้ระบบพ่นฝอยหรือใช้ถังรดฝักบัว อย่าให้ผักกาดเขียวกวางตุ้งขาดน้ำในระยะการเจริญเติบโต เพราะจะทำให้ผักกาดเขียวกวางตุ้งชะงักการเจริญเติบโตได้

การใส่ปุ๋ ย
เนื่องจากผักกาดเขียวกวางตุ้งเป็นผักทานใบและก้านใบ ดังนั้นการใส่ปุ๋ ย ควรใช้ปุ๋ ย (46-0-0) เป็นการเร่งการเจริญเติบโตให้กับใบและก้านใบให้เร็วขึ้น หรือใช้ปุ๋ ย 20-11-11หลังจากใส่ปุ๋ ย ทุกครั้งควรมีการรดน้ำตามทันที สำหรับการพรวนดินและกำจั ด วั ชพื ช ควรทำให้ระยะแรกพร้อมกับการถอนแยก

การเก็บเกี่ยว
อายุการเก็บเกี่ยวของผักกาดเขียวกวางตุ้งค่อนข้างเร็ว คือ ประมาณ 35-45 วัน การเก็บเกี่ยวโดยเลือกต้นที่มีขนาดใหญ่ตามต้องการ แล้วใช้มี ดคมๆ ตั ดที่โคนต้น แล้วทำการตั ด แต่งใบนอกที่แก่

สำหรับการเก็บรักษา เนื่องจากผักกาดเขียวกวางตุ้งเป็นผักอวบน้ำ ดังนั้นการเก็บรักษาจึงควรเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำประมาณศูนย์องศาเซลเซียสสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานถึง 3 สัปดาห์