วิธีปลูกกระชาย ให้งามไวเ หง้าใหญ่เป็นพวง ปลูกครั้งเดียวคุ้มค่า

สวัสดีแฟน เพจบ้านและสวน ในทุกวันเราจะมีวิธีการปลูกผักต่าง ในแบบไว้ทานเองและขายพร้อที้งขั้นตอน การดูแล ร่วมด้วยเทค นิคที่ทำให้ผักงาม โตไว หรือ ผลไม้ต่างๆ มานำเสนอแนะนำให้กัน เพือได้เป็นความรู้และประโยขน์ต่อทุกคน ไปชมขั้นตอนและรายละเอียดกันเลยจร้า

การปลูกกระชาย ให้เหง้าใหญ่ ประหยัดไม่ต้องซื้อ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
– ชอบอากาศร้อนชื้น ดินร่วนปนทราย ไม่ชอบดินเหนียวและดินลูกรัง

– ปลูกในที่กลางแจ้ง

การเตรียมดินปลูกกระชาย
–พรวนหรือขุดดินเพื่อให้ดินร่วนซุย

– ถ้าดินระบายน้ำดี ไม่จำเป็นต้องยกร่อง

กระชาย สามารถขึ้นได้ดีในดินทุกชนิด โดยเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีไม่ท่วมขัง การเตรียมดินควรไถพรวนตอนต้นฤดูฝน และควรมีการยกร่องปลูกโดยมีระยะห่างระหว่างแถว 75 ซม. ระหว่างต้น 30 ซม.

ฤดูการปลูกกระชาย
ปลูกในช่วงฤดูฝนปลายเดือน เมษายน-พฤษภาคมและจะเก็บหั วในช่วงฤดูหนาว คือปลายเดือน ธันวาคม-มกราคม ซึ่งช่วงดังกล่าวหั วจะแห้ง

การปลูกการเตรียมเหง้ากระชาย
– คัดเลือก หั ว พั น ธุ์ที่มีอายุ 7-9 เดือน มีตาสมบูรณ์ ไม่มีโ ร ค แ ม ลง ทำล า ย

– แบ่งหั วพั น ธุ์โดยการ หั่ น ขนาดของเหง้าควรมีตาอย่างน้อย 3-5 ตาหรือแง่ง มีน้ำหนัก 15-50 กรัม

– แช่ด้วยน้ำปูนใสเพื่อเตรียมไปนำปลูก

การปลูกกระชาย
– ระยะระหว่างต้น และระหว่างแถว 30×30 ซม.

– ขุดหลุมขนาด กว้าง x ย า ว x ลึก 15x15x15 ซม.

– ใส่ ปุ๋ ย ค อ ก รองก้นหลุมประมาณหลุมละ 200 กรัม ( 1 กระป๋องนม )

– นำหั ว พั น ธุ์ที่เตรียมไว้ลงปลูก กลบดินหนา 5 ซม.

– คลุมแปลงด้วยฟางหรือหญ้าคาหน้าประมาณ 2 นิ้ว เพื่อป้องกันการงอกของ วั ช พื ช และรักษาความชื้นในดิน

– รดน้ำให้ชุ่ม เช้า หรือ เย็น ก็พอ

-การใส่ ปุ๋ ย และกำ จั ด วั ช พื ช กระชายงอก ย า วประมาณ 5-10 ซม. ควรรีบทำการกำ จั ด วั ช พื ชและใส่ ปุ๋ ยควรพรวนดินกลบโคนแถว จนกว่าจะครบอายุ 6 เดือนที่สามารถขุดได้