วิธีปลูกคื่นช่ายให้งามไว ใช้เวลาแค่เพียง 30วัน ต้นอวบงามน่าทาน

วิธีปลูกคื่นช่ายให้งามไว ใช้เวลาแค่เพียง 30 วัน ต้นอวบงามน่าทาน

การเตรียมแปลง

แปลงปลูกคื่นช่าย ควรพรวนแปลงก่อน 1-2 รอบ แต่ละรอบตากดินนาน 5-10 วัน พร้อมกำจั ดวั ช พื ช อ อ กให้หมด และก่อนพรวนดินรอบ 2 ให้หว่านรองพื้นด้วย ปุ๋ ย ค อ ก เว้นช่องว่างระหว่างแปลง ประมาณ 40 เซนติเมตร

การเพาะกล้า

การเพาะกล้าคื่นช่าย อาจเพาะลงแปลงหรือเพาะในกระบะเพาะ โดยการเพาะลงแปลง ต้องเตรียมแปลงด้วยการพรวนดินก่อน ขนาดแปลงขึ้นอยู่กับปริมาณการปลูก

แต่ควรเพาะในแปลงกว้างประมาณ 1 เมตร ส่วนความย า ว ตามต้องการ เพื่อให้ง่ายต่อการดูแล และย้ายกล้า ส่วนการเพาะในกระบะ ให้หยอดเมล็ดลงหลุมกระบะ ประมาณ 2-3 เมล็ด/หลุม

จากนั้น รดน้ำให้ชุ่ม และดูแลต่อประมาณ 7-10 วัน หลังงอก ค่อยย้ายปลูกลงแปลง

วิธีปลูก

การปลูกคื่นช่ายคล้ายกับการปลูกผักทั่วไป คือ ปลูกลงแปลงขนาด 1-2 เมตร เว้นช่องแปลงเพื่อเข้าเก็บ ประมาณ 30-40 เซนติเมตร ปลูกจากต้นกล้าเรียงเป็นแถว ระยะห่างระหว่างแถว

และต้น ประมาณ 10-15 เซนติเมตร หรือเกษตรกรบางรายอาจใช้วิธีหว่านเมล็ดลงแปลงแทนการเพาะกล้า ซึ่งได้ผลไม่แตกต่างกันมากนัก

การดูแล

– การให้น้ำ ในระยะหลังย้ายกล้าวันแรกจนถึง 7-10 วัน ควรให้น้ำทุกวัน ให้ในปริมาณเพียงชื้นหน้าดิน จากนั้น ลดการให้น้ำ 2 วัน/ครั้ง จนถึงต้นพร้อมเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความแล้ง แต่ควรมั่นตรวจสอบหน้าดินในแปลงไม่ให้แห้ง

– การใส่ปุ๋ ย ให้ใส่หลังย้ายกล้าปลูก 7-10 วัน หรือ 10-15 วัน หรือใส่ครั้งเดียว ประมาณ 15-20 วัน หลังการเมล็ดงอกสำหรับการปลูกแบบหว่านเมล็ด โดยใช้ปุ๋ ย ค อ ก ด้วยการหว่านปุ๋ ย ลงแปลง

– การกำ จั ดวั ช พื ช ให้กำ จั ดวั ช พื ชทุกๆ 20 วัน ด้วยการถอนต้นด้วยมือเป็นหลัก

การเก็บเกี่ยว

ตั้งโอ๋เป็น พื ชอายุ สั้ น ฤดูเดียว นิยมเก็บลำต้น และใบ ก่อนระยะอ อ ก ด อ ก เพราะใบ และลำต้นมีขนาดใหญ่ หากปล่อยให้ถึงระยะมี ด อ ก จะมีลำต้น และใบเรียวเล็ก

คื่นช่ายเริ่มเก็บลำต้น และใบได้ ตั้งแต่ 20-30 วัน หลังย้ายกล้าปลูก หรือประมาณ 30-45 วัน ทั้งนี้ การเก็บคื่นช่าย ให้เก็บด้วยการถ อ นทั้งต้น หรือ ใช้มี ด ตั ด โคนต้นอ อ กแบบนี้จะสามารถเก็บได้หลายครั้ง