เ ท คนิคปลูกบวบเหลี่ยม ใช้เวลา 40 วัน ฝักเริ่มออกดกเต็ม

การเตรียมปลูกและวิธีปลูกบวบเหลี่ยม

-เนื่องจากบวบเป็นผักที่ชอบอากาศร้อน 20-30 องศา และต้องการแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งวัน ความชื้นในดินต้องมีความสม่ำเสมอตลอดฤดูกาลปลูก โดยเฉพาะในช่วงที่ออกผลจะขาดน้ำไม่ได้เลย อีกทั้งยังเป็นผักที่ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด ปลูกได้ตลอดปีและจะมีผลผลิตมากในฤดูฝน

-บวบเหลี่ยมเป็นผักที่มีระบบรากลึกในระดับปานกลาง ดังนั้นในการเตรียมดินเพื่อปลูกควรเตรียมดินโดยการขุดไถดินให้ลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร และใส่ปุ๋ ย ห มั กและปุ๋ ย ค อ กที่ย่อยสลายดีแล้วลงไปด้วย

-การปลูกนั้นนิยมปลูกแบบหยอดเมล็ดลงในแปลงเลย ในการหยุดเมล็ดเพื่อปลูกนั้นจะทำการหยอดหลุมละ 3-5 เมล็ด ลึกลงในดินประมาณ 2-4 เซนติเมตร และกลบด้วยปุ๋ ย ค อกเก่าหรือดินผสม

-รดน้ำให้ชุ่ม คลุมด้วยฟาง โดยทั่วไปนั้นจะนิยมปลูกแบบยกร่อง โดยทำการยกร่องให้สูง 75 เซนติเมตร และกว้าง 1.5 เมตร ซึ่งบนร่องจะทำการปลูกได้ถึง 2 แถว

การดูแลรักษาบวบเหลี่ยม

-เมื่อต้นกล้าอายุได้ 15 วัน ควรเอาต้นที่อ่อนแอในแต่ละหลุมทิ้งไป ให้เหลือเพียงหลุมละ 2 ต้น ระยะปลูกหรือระยะห่างระหว่างต้นที่ใช้คือ 75-100 เซนติเมตร หรือ 90 เซนติเมตร

-ในฤดูฝนเป็นฤดูที่บวบเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านมาก ดังนั้นหากปลูกในช่วงฤดูฝน ควรใช้ระยะห่างระหว่างต้นให้มากขึ้น และเมื่อบวบเหลี่ยมอายุได้ประมาณ 15-20 วัน ควรทำค้างหรือร้านเพื่อให้บวบเกาะขึ้นไปให้สูง วิธีการทำค้างหรือร้าน สามารถทำได้ดังนี้

-การตีไม้เป็นร้าน ให้บวบเลื้อยขึ้นเจริญอยู่ด้านบนร้าน เพื่อผลที่เกิดมาจะได้ห้อยลง ผลบวบตรงและสะดวกในตอนที่ทำการเก็บเกี่ยว
ปักไม้ค้าง ใช้ไม้ประมาณ 2-2.5 เมตร ปักแต่ละหลุมของบวบ แล้วเอนปลายเข้าหากัน ผูกมัดไว้ด้านปลาย แล้วใช้ไม้พาดทางขวางแต่ละช่วงห่างกัน 40-50 เซนติเมตร

การให้น้ำ

-ควรให้ให้อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ทำการปลูก และต้องระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ให้ขาดน้ำในช่วงที่ออกดอกและติดผล ระบบการให้น้ำแบบเข้าร่องจะให้ผลดีที่สุด เพราะทำให้บวบไม่เปียกน้ำที่ใบ

การพรวนดิน

-ควรทำในคราวเดียวกันกับการให้ปุ๋ ย โดยทำหลังจากการให้ปุ๋ ย ในดินเหนียวหลังจากการแยกควรพรวนดินทันที และควรเก็บวั ช พื ชไปในคราวเดียวกันเลย

ส่วนการให้ปุ๋ ย

-ควรให้ปุ๋ ย ค อ กรองก้นหลุมก่อนทำการเพาะเมล็ด สำหรับปุ๋ ย ผสมควรใช้สูตร 5-10-5 ในอัตรา 30-50 กิโลกรัม / ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกใส่ครึ่งหนึ่งเป็นปุ๋ ย รองพื้น และที่เหลือใส่เมื่อบวบอายุได้ 20-30 วัน

-โดยโรยข้างแถวแล้วจึงพรวนกลบลงในดินพร้อมทั้งลดน้ำตาม ส่วนปุ๋ ย ไนโตรเจนให้ใส่ในอัตรา 3-5 กิโลกรัม / ไร่ โดยใส่ในระยะแรกของการเจริญเติบโต (ประมาณ 15 วันแรก)

บวมฝักยาว

การเก็บเกี่ยวบวบเหลี่ยม

-อายุของการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ 40-60 วัน หลังจากที่ทำการหยอดเมล็ด นิยมเก็บผลที่อ่อน ในระยะนี้บวบเหลี่ยมจะมีขนาดประมาณ 22-33 เซนติเมตร ต้องเก็บก่อนผลเริ่มแข็ง

-อย่าให้มีบวบแก่ติดกับต้นมากนัก เพราะจะทำให้บวบมีขนาดเล็ก การเก็บเมล็ดไว้ใช้เอง โดยการเอาเมล็ดนั้นสามารถทำได้โดยการปล่อยให้บวบแก่กับต้น เมื่อแก่เมล็ดจะมีดำ มีเปลือกเมล็ดหนา