สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ให้โชค จๅกร้ๅຢจะกลๅยเป็นดี

ราศี ดวงดี สิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์ให้โช ค ชีวิ ตจๅกร้ๅຢจะกลๅยเป็ นดี โดยชีวิ ตจะเปลี่ยนแปลงไปในทๅงที่ดี

ได้แก่ 4 ราศี ดังนี้คือ ราศีสิงห์ ราศีธนู ราศีมังกร ราศีกุมภ์

ราศีสิงห์

กำลังอำนาจในสิ่งต่างๆ ความรุ่งโรจน์ ความเชื่อมั่น มีศรัทธาแ ร งกล้าและสามารถดึงดูดคนอื่นได้ เหมาะที่จะเป็นผู้นำ นักการเมือง หัวหน้า นักออกแ บบ นักแต่งตัว นายหัว

โดยจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุน หลังเดือนมีนาคมเป็นต้นไป ชีวิ ตจะดีขึ้น การเ งิ น จะคล่องตัว มีกินมีเก็บ

ราศีธนู

ด ว งการเ งิ นชาวราศีธนูในช่วงนี้ เ รื่ อ งของการเ งิ นถือว่าเป็นไฮไลต์สำคัญของปีนี้จังหวะด ว งมีค ว า มปังร า ยได้คึกคักมีโอกาสได้รับเ งิ นก้อนจากการทำงานบางอ ย่ า งและสามารถบริหารจัดการหนี้สินได้ดีและพลิกฟื้นการเ งิ นให้กลับมาดีขึ้น

ราศีมังกร

ชาวราศีมังกรเ รื่ อ งการเ งิ นช่วงนี้จะมีรายได้ใหม่ เพิ่มเติมเข้ามาจากหลายแหล่งแถมยังมีด ว งโชคลาภที่โดดเด่นมีโอกาสได้เ งิ นได้โชคจากเ รื่ อ งของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินฯ แต่ด้วยด ว งชะตาในช่วงนี้จะมีโอกาสลงทุนหลายอ ย่ า งถ้าบริหารจัดการเ งิ นทองไม่ดีอาจจะทำให้เสียเ งิ นออกไปได้ตลอดทั้งปีเช่นกัน

ราศีกุมภ์

ท่านร า ศีกุมภ์ที่เก่งสุดคุณเป็น คนขยันฉลาด หลักแหลม เรียกได้ว่าใครอ ยู่ด้วยก็ รู้สึกอุ่นใจ เพราะเป็น

ที่ พึ่งพาได้เป็นอย่ างดี ด วงคุณในปีนี้ ดีมาก เป็นอันดับที่ 2เลยนะในเ รื่ อ งการเงิ นคุณจะได้รับค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล

ไม่มีการโ ก งอย่ างแน่นอนถ้าทำถูกต้องการงานดีเป็นอย่ างยิ่งถึงกลางปีนี้ มีเกณฑ์ย้ายงานขยับขย ายไป

โดยทั้ง 4 ราศีดวงเ ด่ นช่วง สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์จะให้โช ค ชีวิ ตจๅกร้ๅຢจะกลๅยเป็ นดี

ขอบคุณข้อมูล www.khaosod.co.th/ดวง