วิธีขอทบท วน สิ ทธิ์ “ม.33 เรารักกัน” กร ณีลงทะเบี ยนแล้วไม่ได้รับสิ ทธิ์

สำหรับผู้ที่ลงทะเบี ยน “ม.33 เรารักกัน” แล้วไม่ได้รับสิ ทธิ์ สามารถยื่นขอ “ทบทวนสิ ทธิ์” ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 มี.ค. 2564

โดยทาง www.ม33เรารักกัน.com ได้เปิดให้ผู้ประกั นตนมาตรา 33 ที่ลงรับสิ ทธิ์เงินเยี ยวย า 4,000 บาท ผ่านโครงการ “ม.33 เรารักกัน”

เช็ กสิ ทธิ์การรับเงิ นแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 มี.ค. 2564

สำหรับผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์นั้น จะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท ดังนี้

ครั้งที่ 1 = เงินเข้าวันที่ 22 มีนาคม 2564

ครั้งที่ 2 = เงินเข้าวันที่ 29 มีนาคม 2564

ครั้งที่ 3 = เงินเข้าวันที่ 5 เมษายน 2564

ครั้งที่ 4 = เงินเข้าวันที่ 12 เมษายน 2564

โดยสำหรับผู้ประกั นที่ตรวจสอบสิ ทธิ์แล้ว “ไม่ได้รับสิ ทธิ์ตามโครงการ ม.33 เรารักกัน” สามารถขอ “ทบท วนสิทธิ์” ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันนี้ 15-28 มี.ค. 2564

วิธีขอทบท วนสิ ทธิ์ “ม.33 เรารักกัน”

1. เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

2. คลิกคำว่า “ทบทวนสิทธิ์” (แถบสีเหลือง)

3. เข้าสู่หน้าหลักเกณฑ์ เงื่ อนไ ข และความยินยอมสำหรับผู้ประกั นตนที่เข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน แล้วคลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ
“ข้าพเจ้ายอมรับ ข้อตกลงและยินยอมตามเงื่ อนไ ขข้างต้น” แล้วคลิกคำว่า “ขอทบท วนสิ ทธิ์”

4. กรอกข้อมูล

-ชื่อ-สกุล

-หมายเล ขบัตรประจําตั วประชาชน

-รหัสหลังบัตรประจําตั วประชาชน

-วัน/เดือน/ปีเกิด

-เลือกจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน

-เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้

-อีเมล (ถ้ามี)

5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้คลิกคำว่า “ขอทบท วนสิ ทธิ์”

ขอบคุณข้อมูล www.thairath.co.th