ประจำเดือนขๅด บวกกับ 5อๅกๅรนี้ แสดงว่าคุณกำลังท้ວง

การตั้งครรภ์นั้น นอกจากจะสังเกตได้จากการขๅดประจำเดือนแล้ว ยังมีอาการอื่นๆ ให้ว่าที่คุณแม่สามารถสังเกตได้เพิ่มเติม

ซึ่งเราได้รวบรวม 5 อๅกๅรตั้งครรภ์ในระยะสัปดาห์แรกมาฝากกัน จะมีอๅกๅรอะไรบ้างนั้น ไปอ่านพร้อมๆ กันเลย

1.ปัสสาวะบ่อย

ปัสสาวะบ่อยคืออๅกๅรตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 1-3 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ เกิดจากการที่ไ ตทำงานห นักกว่าเดิม

เพราะมด ลูกเริ่มโตขึ้นและมีความต้องการ♭ลือດไปเลี้ยงและผ่านไ ตมากขึ้น นั่นจึงส่งผลให้คุณแม่ตั้งครรภ์รู้สึกป วดปัสสาวะบ่อยๆ

2.มักมีไ ข้ต่ำๆ ในตอนเย็น

หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีไ ข้ต่ำๆ ในช่วงตอนเย็นเกือบทุกวัน สามารถเข้าใจได้ว่านี่คืออๅกๅรตั้งครรภ์ที่เกิดกับคนตั้งครรภ์ในช่วงสัปดาห์แรก

เนื่องจากร่ างกา ยจะมีอุณหภูมิสูงกว่าคนปกติทั่วไป เพราะช่วงนี้คือช่วงที่ร่ างกา ยมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มการทำงานเข้ามาหลายอย่างนั่นเอง

3.มี ต ก ขาว ผิ ดปกติ

เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ในช่วงสัปดาห์แรก อๅกๅรตั้งครรภ์ที่สังเกตได้ง่ายมากๆ ก็คือ มีอๅกๅร ต ก ขาวแทนการมีประจำเดือน

ซึ่งการ ต ก ขาวเกิดจาก ฮอร์ โมน เอส โตร เจน ที่ทำให้มี♭ลือດคั่ งที่ ช่ อง ค ลอด และที่คอ มด ลูก ทำให้ต่อมต่างๆ ที่ คอ มด ลูกทำงานมากขึ้น

เกิดการ ห ลั่ง สๅร น้ำ คั ด ห ลั่ง ออกไปที่ ช่ อง ค ลอด มากกว่าเดิมจนทำให้ แบค ทีเ รีย ที่มีในปริมาณปกติที่ ช่ อง ค ลอด

เกิดการเจริญเติบโตมากขึ้นจนกลายเป็น ตก ขาว อย่างที่เห็น

4.มีอๅกๅร เต้า นม คัด

อๅกๅร เต้า นม คัด เกิดจากการที่ เต้า นม และ หัว นม มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นหนึ่งในอๅกๅรตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นกับคนท้องในช่วงสัปดาห์แรก

นอกจากอๅกๅร เต้า นม คัด แล้ว ยังมีอๅกๅรอื่นๆ เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวอีกด้วย เช่น มีความเปราะบาง อ่อนไหว และรู้สึก เสีย ว แปลบๆ ได้ง่าย

หลังจากที่ประจำเดือน ขา ด ประมาณ 1 สัปดาห์ ในส่วนของอๅกๅร เต้า นม คัด จะมีอๅกๅรคล้ายกับตอนที่เกิดในช่วงก่อนมีประจำเดือน

ซึ่งเป็นอๅกๅรตั้งครรภ์ที่เกิดจากการที่ ฮอร์ โมน กำลังปรับสภาพร่างกา ยและ เต้า นม ให้มีความพร้อมในการสร้างน้ำนมในอีก 9 เดือนข้างหน้าได้อย่างเป็นปกติ

5.มีอๅกๅรคลื่น ไ ส้ แ พ้ ท้ อง

ในส่วนของอๅกๅรตั้งครรภ์ที่เกิดบ่อยๆ ก็คือ เริ่มมีอๅกๅรคลื่นไ ส้ แ พ้ ท้ อง ซึ่งอๅกๅรดังกล่าวนี้ไม่ค่อยรุ นแร งในช่วงที่ตั้งครรภ์ได้เพียง 1 สัปดาห์

แต่สำหรับคุณแ ม่บางคนอาจจะมีอๅกๅร ป วดหั ว หรือ เวีย นหั ว บ่อยๆ เนื่องจากเป็นช่วงที่ร่างกา ย เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของ ฮอร์ โมน

อๅกๅรเหล่านี้จัดเป็นอๅกๅรตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มี อ า ยุ ครรภ์ได้ประมาณ 1 สัปดาห์ และอาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมี อ ายุ ครรภ์ได้ 1 เดือน

หากเริ่มมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้น ควรรีบพบแพ ทย์เพื่อทำการ ตร วจ ยืนยันต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้คุณแ ม่สามารถวางแผนการใช้ชีวิ ต

และการดูแลตัวเองให้แข็งแรงในช่วงตั้ งครรภ์ต่อไป

ขอบคุณข้อมูล www.sanook.com

ขอบคุณภาพประกอบ www.pexels.com