วางรูป คนที่จๅกไปไว้ผิ ดที่ อ าจมีผลไม่ดีภๅยในครอบครัว

เป็นอีกหนึ่งบทความที่เ ชื่อหรือว่าทั้งบ้านครอบครัวว่ามีบุคคลที่จๅกไป อๅจเป็น พ่ อแ ม่ ปู่ย่า ตา ยาย หรือบรรพบุรุษของคุณก็ตามนั้น แน่นอนว่าสิ่งนี้เป็นเครื่องหมายอย่างเดียวให้ระลึกถึง นั่นก็คือ รูปภาพ

หลายบ้านมักนำภาพของผู้ เ สี ย ชี วิ ต ตั้งไว้ใต้หิ้งพระหรือห้องนอน แต่ในเรื่องของความเ ชื่อโบราณแล้วนั้น คนที่ เ สี ย ไปแล้วนั้นโดยเฉพาะพ่ อแ ม่สามารถเก็บไว้ในบ้านได้ เพื่อให้ท่านคุ้มครองคนในบ้าน

แต่ไม่ควรนำรูปคนที่ เ สี ย ที่ไม่ใช่พ่อแม่ หรือญาติพี่น้องมาไว้ในบ้าน เ ด็ ด ข า ด เพราะวิญญๅณสามารถเข้ามาสิงในรูปภาwได้ เช่นเดียวกันกับ ศ า ล พระภูมิ ที่มักจะมีรูปปั้นข้างใน เพื่อให้เจ้าที่เข้ามาสิงในรูปปั้นนั้น

ส่วนการวางรูปคนที่ เ สี ย ไปแล้ว ไว้ห้องนอน เพื่อระลึกถึง หรือแสดงความกตัญญู นั้น ไม่ควรอย่างยิ่ง

จะทำให้เราอับ โ ช ค โ ช ค ล า ภ จะไม่เข้ามา เสี่ຍง โ ช ค เสี่ຍง ด ว ง จะไม่ได้ ควรตั้งรูปคน เ สี ย ไว้ในห้องอื่น ที่ไม่ใช่ห้องนอน แต่การวางไว้ห้องอื่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่กตัญญู แต่พลังกายทิพย์ของ วิ ญ ญ ๅ ณ

กับของคนต่างกัน อาจส่งผลไม่ดีกับเราได้ เช่นทำให้เราเจ็บป่วຍง่าຍนั่นเอง หลักการที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ควรนำไว้ที่ห้องครัวและ หันหน้าในแนวขวางของห้อง ไม่นิยมให้หันหน้าไปทางประตูเข้าห้อง เหตุผลที่ให้อยู่ในส่วน

ของห้องครัว หลักความเชื่อของฮวงจุ้ย บอกว่าต้องการให้บรรพบุรุษของเรา ช่วยดูแลในเรื่องการดำรง ชี วิ ต ปากท้องของลูกหลานนั่นเอง

ตำแหน่งที่ถูกต้องในการวางรูปถ่ายผู้ เสียชี วิต มีหลักการดังนี้

1 ไม่วางรูปถ่ายบรรพบุรุษที่ เสียชี วิต ไปแล้วโดยหันหน้าไปยังห้องน้ำ

2 ไม่วางรูปถ่ายบรรพบุรุษไว้บริเวณที่ ส ก ป ร ก ร ก รุ ง รั ง หรือใกล้ถังขยะ

3 ไม่วางรูปบรรพบุรุษไว้บริเวณใต้คานบ้าน เพราะมันแสดงถึงการกดทับ

4 ไม่ควรวางรูปบรรพบุรุษไว้ในบริเวณที่มี เ สี ย งอึกทึกครึกโครม แต่ควรเป็นสถานที่สงบเงียบ

5 แยกรูปบรรพบุรุษจากหิ้งพระ หิ้งบูชาเทพ แต่สามารถตั้งไว้ในบริเวณเดียวกันได้ แต่ไม่แนะนำให้วางไว้ในหิ้งหรือแท่นบูชาเดียวกัน

6 ไม่ควรวางรูปบรรพบุรุษสูงเกินกว่า พ ร ะ พุ ท ธ รู ป บู ช า ในบ้าน

7 สำหรับทิศที่เหมาะสมในการหันรูปภาพบรรพบุรุษไปก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

อย่างไรก็ตามเป็นความ เ ชื่ อ ส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการ อ่ า น

เรียบเรียง showbizinfoo.com