ชีวิตติดขัดมีแต่ปัญหา แนะนำให้สวดพระคาถาหลวงปู่ทวดบทนี้ ช่วยท่านได้

หล วงปู่ทวด เป็นพระมหาเถระผู้ทรงอภิ ญญาที่รู้จักกันดีในประเทศไทยประวั ติที่ ผยแพร่กล่าวว่าท่านเป็นพระเกจิ อาจารย์รูปสำคั ญในสมัยกรุง ศ รีอยุ ธยาผู้ที่ศรัท ธาในหล วงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่ องที่สร้างเนื่ องด้วยท่ านจะมีอา นุภาพสิ่งศัก ดิ์

สิทธิ์คุ้มครองผู้มีพร ะเครื่องหลวงปู่ ทวดในครอบครองพระคาถ าหลวงปู่ทวดบทนี้ช่วยได้ การเงินติดขัด พุทธคุณครอบจักรวาลลองสวดดู

วันนี้เราขอมานำเสนอเรื่องเล่าพระคา ถาหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ มาให้อ่านเพื่อศึกษากัน ติดตามรับชมกันได้เลย

หากกล่าวถึง หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ ที่มาของสมญานาม หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

เกิดจากในอดีตการเดินทางจากสงขลามาอยุธย านั้น

จะต้องเดินทางทางเรือและใช้เวลาเป็นปี ครั้งนั้นลูกเรือชาวมุ สลิ มของเรือลำที่หลวงปู่ทวดเดินทางมาด้วย

มัวแต่ตั้งวงเล่ นไ พ่จนลืมเตรียมน้ำจืดไว้กินไว้ใช้บนเรือ

เมื่อออ กเดินทางจึงไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้กัน แล้วพา ลมากล่าวหาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะมีภิกษุ

ร่วมเดินทางมาด้วย ทำให้พวกเขาจะพากันอดน้ำ คิดได้ดังนั้นจึงคิดไล่หลวงปู่ทว ดลงจากเรือ

หลวงปู่ท่านจึงได้อธิษฐานว่า หากแม้ข้านี้สามารถที่จะสืบต่ออ า ยุพุทธศาสนา ทำงานให้ศาสนารุ่งเรือง ขอให้น้ำทะเลบริเวณที่เท้าเหยียบลงไปนี้จงกลายเป็นน้ำจืดเถิด

แล้วท่านก็เอาเท้าจุ่มลงทะเล น้ำบริเวณที่ท่านจุ่มเท้าลงไปนั้นกลายเป็นน้ำจื ด พวกชาวเรือสำเภานั้นจึงได้ตักขึ้นไว้ใช้ในเรือ ๑๓ โอ่ง มีน้ำใช้ตลอดทางจนถึงอโยธย า

และด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้เองท่านจึงได้รับสมญานามว่าหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

ค า ถ าหลวงปู่ทวดเปิดโล กนะโม ๓ จบ

นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวาส ว ด ๓ จบ

การบูชาหลวงปู่ทวด

ให้บูชาท่านด้วย ธูปแขก ๙ ดอ ก มะลิขาว ๙ ดอ ก ตั้งนะโม ๓ จบ หรือจะบูชาท่านในกรณี

ที่ไม่มีเครื่องบูชาได้ด้วยการระลึกถึงท่าน

และสวดพระคา ถาเช่นกัน เพราะสำคัญที่ใจ มีจิตบูชาท่าน สำคัญที่สุด โดยมีไตรสรณคม

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะสูงสุดการใช้คา ถาบทนี้ คือ ให้สวดภาวนาพระคาถ า ก่อนขึ้นรถลงเรือ ติดต่อค้าขาย จักเกิดสิริมงคล โชคลาภมากมาย ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า

ท่านว่าให้หมั่นส ว ด เจริญภาวนา พระค า ถ า หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดนี้เถิด จักบังเกิดสิ่งอัศจรรย์แก่ตนเองและครอบครัวขณะเดียวกันยังมีคติความเชื่อด้วยว่าพุทธคุณค า ถ านั้น หากท่องเป็นประจำจะคุ้มครองให้เราแคล้วคลาดปลอดภั ยจากอันตร า ยต่างๆ เช่นเดียวกับการแขวนพระหลวงปู่ทวดนอกจากนี้แล้ว เพื่อเพิ่มความเข้มขลังของค า ถ าหลวงปู่ทวด ยังมีการเพิ่มค า ถ าหัวใจพระเจ้า ๕ พระองค์ไว้ด้านหน้าและด้านหลัง กลายเป็น ค า ถ าหลวงปู่ทวดเปิดโลก คือ

นะ เปิด โม เปิด พุท เปิด ธา เปิด ยะ เปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภควา ยะธาพุทโมนะ

ทั้งนี้ในส่วนของค า ถ าบทหลังนั้น เป็นการท่องค า ถ าพระเจ้า ๕ พระองค์แบบถอยหลังที่ว่า ยะ ธา พุท โม นะ

นสุทฺธิ เสจเนน อตฺถินปิ เกวลี พฺราหฺมโณน เจวขนฺติ โสรจฺจํนปิ โส ปรินิพฺพุโต : ความบริ สุทธิ์ก็ดี

ผู้ที่จะประเสริฐล้วนก็ดี ขันติและโสรัจจะก็ดีจะเป็นผู้เย็นสนิทก็ดี ย่อมไม่มี เพราะการชำระล้าง ด้วยน้ำค า ถ า

พระเจ้า ๕ พระองค์ หรือ คาถ าแม่ธาตุใหญ่ ที่ว่า นะ โม พุท ธา ยะ ซึ่งมีพุทธคุณเหนือยันต์ทั้งปวงรวมทั้งความเชื่อสืบต่อ กันว่าผู้ใดที่ท่องหรือบริกรรมพระค า ถ าบทนี้ ด้วยจิตอันส งบและมั่นคงแล้วจะมีพุทธคุณคุ้มครองครอบจั กรวาล หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีพุทธคุณครบทุกด้าน เช่น เมตตามหานิย ม แคล้วคลาด ป้องกันภัย มหาเสน่ห์ มหาอุดรวมทั้งไล่ภู ตผี และใช้กันเสนีย ดจั ญไรได้อีกด้วย

ที่มา deejunglife