วิ ธีปลูกมะนาวในวงล้อ ให้ดกและดูแลได้ง่าย

นำล้อยางมา 2 เส้น เส้นที่ 1 ใช้เคี ยว ต้ดขอบออกทั้ง 2 ด้าน ด้านละประมาณ 10 ซม. เพื่อให้เหลือวงยางเยอะที่สุด ใช้สำหรับวางด้านบน เส้นที่ 2 ต้ดออกเพียงด้านเดียว ใช้สำหรับวางด้านล่าง

การเตรียมดินสำหรับการปลูกให้ใช้ดิน แกลบ ปุ่ย ค อ ก อัตราส่วน 3:1:1 ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ดินคือบริเวณที่พื้นดินลงไป 30 ซม. ใช้ดินบริเวณใดก็ได้ ถ้าได้ดินที่ร่วนจะดีมาก

วางล้อยาง 2 เส้นที่เตรียมไว้วางซ้อนกัน เส้นล่างหันเอาด้านที่เหลือแก๊มยางลง มีอิฐรองพื้นเพื่อช่วยให้ร ากลงดินได้ย ากขึ้น ช่วยในกรณีจะทำการงดให้น้ำเพื่อให้ออกดอกนั่นเอง

ใส่ดินที่ผสมกันได้ที่แล้วลงไปให้เต็มยางทั้ง 2 เส้น จนพูน กดบริเวณขอบยางให้แ น่ น บริเวณตรงกลางไม่ต้องกด

ต้นที่จะนำมาปลูก ควรชำมา 1 เดือน การปลูกขุดดินบริเวณตรงกลางนำต้นลงปลูกกลบดินให้เสมอโคลนต้นพอดี น้ำไม้ขนาดความยาว 1 ม. มาปักแบบกันต้นเอียง

การรดน้ำทุกวันเช้าหรือเย็นรดแค่พอชุ่มน้ำที่รดแล้วต้องสามารถระบายลงสู่พื้นได้เร็ว

การให้ปุ่ย หลังจากปลูก ได้ 1 เดือน ให้ปุ่ยสูตรเสมอ 16-16-16 ต้นละ 1 ช้อน

โดยทำการหว่านรอบต้นระยะห่าง 20 ซม. จากนั้นรดน้ำระยะการให้ปุ่ยควรให้เดือนละครั้ง ระยะ 1-3 เดือน หลังจากเดือนที่ 4-7 ให้ต้นละ 2 ช้อน เดือนที่ 8 ต้นเป็นทรงพุ่มใหญ่แล้ว ให้ต้นละ 3 ช้อน

การช่วยให้ออกดอกและการบำรุงดอก ได้ผลดีคืองดน้ำให้ใบรวง 70% จากนั้นให้ปุ่ย 8-24-24 เพื่อเร่งการออกดอก หลังจากออกดอกแล้ว พ่นฮอโมนก็ออกดอกเยอะและติดผลดกครับ