เงินอุดหนุนบุตร ปี 62 เดือนละ 600 ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ขวบ เปิดรับลงทะเบียนแล้ว (คนละส่วนกับเงินประกันสังคม)

กรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดให้ลงทะเบียน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร ปี 62 แล้ว โดยงบประมาณนี้ สำหรับเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเขต อบต. และสำนักงานเทศบาล ตามภูมิลำเนาได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2562

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อให้เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนที่ยากจน และเสี่ยงความยากจน ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาลเป็นเงินเดือนละ 600 บาท ต่อเนื่องจนอายุครบ 3 ปีนั้น โครงการนี้ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2559 และเปิดรับลงทะเบียนทุก ๆ ปี ในปีนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ก็ได้ประกาศรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินงานโครง การนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน 3,485,036,800 บาท

โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ ที่เคยลงทะเบียนได้แล้ว หรือติดต่อลงทะเบียนใหม่ได้ที่
– สำนักงานเทศบาล หรือ อบต.
– สำนักงานเขต ในกรุงเทพมหานคร
– ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในเมืองพัทยา
– สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด (พมจ.) ที่ลงทะเบียนไว้
เงินส่วนนี้ เป็นคนละส่วนกับเงินประกันสังคม ติดต่อสอบถาม ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร. 02 651 6534 , 02 255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147 โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ ระยะเวลาการดำเนินงาน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ลงทะเบียน แต่ละพื้นที่ และขึ้นอยู่กับพื้นที่ความห่างไกล

ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here