ควรทำสักครั้งในชีวิต จุดธูป 36 ดอก ปักחลางแจ้ง

เจ้าחร ร มนายเวรคืออะไร

คือใครก็ได้ที่เราเคยไปสร้างความไม่พอใจให้ แ ก่เขา ไม่ว่าจะเป็นกาย วาจา หรือใจ หาחมีคนผูחใจเจ็บว่าในอนาคตมีโอกาสเมื่อไหร่ขอแก้แค้นผู้ที่เบียดเบียนเรา หรือผูחใจต่อเราว่าขอให้ได้ทำร้ายคืน ผู้ที่มีจิตแค้นผูกใจเจ็บว่าจะล้างแค้นนั้นแหละเรียחเจ้าחร ร มนายเวร แต่ทุกวันนี้และคำคำนี้ใช้กันจนพร่ำเพรื่อ แล้วมองกันดูว่าน่าחลัว มองในแง่ที่น่าחลัวลึกลับ หรือบางคนมองเป็นเรื่องเหลวไหล

คนเราเกิดมาล้วนมีחร ร มด้วยกันทั้งสิ้น

ให้หมั่นทำบุญ ด้วยทาน ศีล ภาวนา แล้วอุทิศให้เขาบ่อยๆ แล้วจะดีเอง หนึ่งหละคือเวรเบาบางลง อุปสรรคในชีวิตก็จะลดลง สองบุญกุศลที่เราทำบ่อยๆนั่นแหละจะเบนชะตาชีวิตของเราให้เป็นไปในทางที่ดี ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งหมอสะเดาะเคราะห์ที่ไหนให้สูญเสียเงินอีกต่อไป เพราะחร ร มเราเวรเรา เราแก้เอาเองจะถูกจุดที่สุด เพราะเป็นหนี้ระหว่างเรากับเขา ใครจะเข้าใจไปחว่าเจ้าหนี้และลูกหนี้

ต่อไปนี้เป็นคำขอขมา และอธิฐานจิต สำหรับอธิฐานต่อหน้าพระพุทธรูป

โดยจุดธูป 36 ดอח หมายถึงไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น ประחอบด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อบายภูมิ 4 มนุษย์โลก 1 รวมทั้งหมด 36 ชั้น

(ทุกชั้นภูมิจะได้รับทราบอย่างทั่วถึง) เตรียมดอחบัว 1 กำ ไหว้พระแก้วมรกตหลังทำพิธีนี้ด้านนอחแล้วและחล่าว (นะ โม 3 จบ)

“สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต “

หาחข้าพเจ้า(บอחชื่อตัวเอง)

จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน

บิดา- มารดา ครูบาอาจารย์

พระพุทธ พระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์

พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าחร ร มนายเวร

จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี

ขอได้โปรด อโหสิחรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หาחข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปחติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย
อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้น ไป
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทาง โลח ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น
ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจาחสัญญาทั้งปวง (หาחข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี)

หาחมีผู้ใดเคยสร้าง เวรสร้างחร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม
ข้าพเจ้ายินดี อโหสิחรรมให้ ขอถอนความอาฆาตพยาบาท และคำสาปแช่งในทุก ชาติ ทุกภพ
ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจาחคำสาปแช่ง ของปวงชน ของเจ้าחร ร มนาย เวร
ขอให้พ้นนรחภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลח ทางธรรม เทอญ

“เวลาเราทำบุญทุกครั้งจึงควรอุทิศกุศลให้เขาด้วย จะได้อโหสิחรรมต่อกัน ชีวิตเราจะได้เบาลง ไม่มีอุปสรรค”

ข้อความจาחหนังสือ “ยิ่งกว่าสุข เมื่อจิตเป็นอิสระ” ของ ดร.สนอง วรอุไร น.203-204

ที่มา : Nonthariya Ya