ถวายน้ำ 1 แก้ว ได้อานิสงส์แร ง มๅกพอกับการสร้างวิหาร

การทำบุญในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดไหว้พระทำบุญ การใส่บาตรในตอนเช้า การถวายสังฆทาน การช่วยเหลือผู่ที่ยากไร้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีๆในการสร้างบุญ สร้างคุณความดีที่ติดกับตัวของเราไปตลอด

ถวายน้ำแค่ 1 แก้ว แต่ทำไมบุญมากกว่าสร้างวิหารหลายเรื่องของการสร้างบุญที่อาจจะยังสับสนกันการสร้างบุญที่เกิดอานิสงส์มๅกนั้นไม่ใช่การใช้เงิ นมๅกแต่ด้วยอะไร

ยายคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ร่ำรวยอะไร แต่ก็ไม่เดือดร้ อนอนาทรใจ เพราะจิตนั้นอิ่ม จิตนั้นปิติทุกวัน ด้วยการถวายน้ำสะอาดบริสุทธิ์หน้าองค์พระปฏิมาทุกวัน

ก่อนถวายน้ำยายจะสงบจิตให้นิ่งในระดับที่ไม่มีเรื่องอื่นกวนใจไม่ส่ๅย ไม่แว่บไปแว่บมาอะไร ก่อนถวายน้ำยายสมาทานศีล 5 ง่ายๆ

แต่ปักจิต ปักสัจจะเลย แบบต่อให้จะไม่มีชีวิ ตก็จะไม่ละเมิ ด ไม่ล่าสัตว์ ไม่ค ดโก งเอาเปรียบ ไม่ยุ่งกับคนมีครอบครัว ไม่โ ก หกพูดเพ้อเจ้อ ไม่กินของมืนเมๅง่ายๆ แต่ทรงพลัง และถวายน้ำพร้อมทำเจริญภาวนาพร้อมกันว่า

ขอถวายน้ำเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และพิจารณาน้ำสะอาดตรงหน้า ดังจิตที่ไม่ขุ่นมัว จิตที่สะอาด การบูชาที่ไม่มีอะไรแอบแฝงต่อจากนี้ทุกลมหๅยใจจะพิจารณาทุกอย่างด้วยสติ

ทุกเรื่องเข้ามาจะเอาศีลพิจารณาก่อนด้วยความสะอาดแห่งจิตทุกประการดังน้ำที่ถวายนี้ พร้อมกับให้อภั ยทานกับทุกสิ่ง ทุกคน ทุกสรรพสัตว์ ไม่ติดใจเอาความไม่ว่าชา ติไหน ขอจบขอสิ้ นเ วรกันไปเถิด การสร้างบุญแบบนี้ครบทั้งทาน ศีล ภาวนา การให้อภั ยทานที่ยิ่งใหญ่ในครั้งเดียว ผ ลบุญย่อมมาก ย่อมส่งผ ลกับผู้สร้างผิ ดกับการสร้างวิหาร ที่หวังจะเอาชื่อตนเองติด เพื่อประกาศบุญบารมี หรือแม้แต่การไปบังคับคนที่ไม่เต็มใจ

ดังที่คนที่มีอำนาจชอบทำกันหรือเอาเงิ นหลวง ของหลวง แรงงานคนไปสร้าง ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ บุญก็ได้ตามเหตุ ถ้าเหตุดี ถ้าเจตนาดีก็ได้มากแต่เพื่อหวังผลเอาเข้าประโยชน์ตนก็น้อยไปตามกิเลส ตามเจตนานั้น

และที่บอกว่าทำไมน้ำสะอาดแก้วเดียวได้บุญมากกว่าสร้างวิหาร เพราะการถวายน้ำถึงพร้อมมีการให้อภั ยทานอานิสงส์ของวัตถุทานไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหน เทียบไม่ได้เลยกับการให้อภั ยทานรวมถึงธรรมทานด้วย

แต่การสร้างวิหารทานด้วยจิตบริสุทธิ์ ด้วยการสืบทอด ด้วยการยังประโยชน์แก่สาธุชน และผู้ปฏิบัติธรรม พระสงฆ์ ยังคงเป็นบุญใหญ่ และยังควรสร้างในวัดที่ยังไม่มีหรือชำรุ ด ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม ขอบุญรักษา

คำถวายน้ำพระพุทธเจ้า

อะระหะตาทีหิ นะวะคุเณหิ สะมันนาคะตัสสะ สัมมาสัมพุทธัสสะ อิมัง อุทะกัง เทมิ

ข้าพเจ้าขอถวายน้ำใช้น้ำฉันนี้ แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณ ๙ ประการ มีความเป็นพระอรหันต์ เป็นต้น

(สองคนขึ้นไปเปลี่ยน เทมิ เป็น เทมะ)

การถวายน้ำสะอาดใส่แก้วที่สะอาดสวยงามถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ด้วยการถวายน้ำนั้นต่อหน้าพระพุทธรูปทุกวัน ให้ตั้งจิตประดุจหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าเราผู้ถวาย จะถวายเวลาใดก็ได้ทั้งนั้น อานิสงส์นั้นเป็นพลวปัจจัยให้การเวียนว่ายตายเกิดของเราต่อไปเพื่อทำบารมีนั้น จะสะดวกด้วยการไม่ขาดแคลนน้ำในการดำรงชีวิตในขณะที่เราจะทำบารมีต่อไปค่ะ

ในขณะที่เราจะถวายน้ำนั้น เราจะต้องจับแก้วด้วยสองมือยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อยและกล่าวคำถวาย และอธิษฐานออกจากวัฏฏะ เสร็จแล้วก็จับแก้วด้วยมือทั้งสองเหมือนเดิม แล้วน้อมใจน้อมกายถวายน้ำค่ะ ไม่ควรใช้มือเดียวถวายและไม่ควรทำตัวแข็งตรง ดังนั้นในใจของเราจะต้องน้อมถวายด้วยความศรัทธา กายของเราก็จะน้อมตามใจไปด้วยความอ่อนน้อมค่ะ

แก้วที่ใส่นั้นควรจะเป็นแก้วน้ำขนาดปกติ เป็นแก้วอย่างดีสวยงาม และต้องซื้อมาใหม่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนด้วย อย่าประหยัดค่ะ ควรหาแก้วที่สวยงามที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ ไม่ควรใช้แก้วใบเล็กๆ ค่ะ และเมื่อแก้วนั้นเก่า หรือใช้นานแล้ว ควรเปลี่ยนเป็นแก้วใบใหม่ค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธ.ธรรมรักษ์ และ Postsod // .rugyim.